PRODEJNA OBCHODvPRAZE.CZ ZÁHŘEBSKÁ 43 PRAHA 2 otevřeno PO-PA od 12-15h TEL:774730933


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
Internetového obchodu https://www.obchodvpraze.cz/
1. Základní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”) obchodní společnosti Marek Mlejnek -obchodvpraze.cz,
se sídlem Behounkova 8, 150 00, Praha, identifikační číslo: 71323392, DIČ: , (dále jen„prodávající“) jsou vydané dle § 1751
odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní
smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím
internetového obchodu na adrese https://www.obchodvpraze.cz/ (dále „jen internetový obchod”).
1.3. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou primárně vyhotoveny v českém jazyce, pokud si smluvní strany nedohodnou
jazyk jiný. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem v jeho účinném znění.
1.4 Tyto obchodní podmínky vymezují vztah a práva a povinnosti z něj plynoucí pouze mezi prodávajícím a kupujícím - fyzickou
osobou nepodnikatelem, který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu
povolání.
1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat na základě § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník. Změna obchodních podmínek bude kupujícímu oznámena prostřednictvím internetových stránek prodávajícího,
konkrétně na https://www.obchodvpraze.cz/ v Obchodních podmínách s vyznačením data nabytí účinností nových podmínek a
možností náhledu znění předchozích.
Druhá strana má právo změny, v případě smlouvy uzavřené na dlouhodobé k opětovnému plnění, odmítnout a závazek z
tohoto důvodu vypovědět ve lhůtě jednoho měsíce od doby nabytí účinnosti podmínek nových.
2. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy
2.1 Prezentace zboží, uvedeného v internetovém obchodě https://www.obchodvpraze.cz/, není nabídkou k uzavření smlouvy, je
pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
2.2 Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, jeli prodávající plátcem takové daně (DPH) bez poštovného a
balného. Cena uvedená u zboží je cenou za zboží konečnou. Cena zboží je platná po dobu, kdy je zobrazována v internetovém
obchodě https://www.obchodvpraze.cz/.
2.3 Internetový obchod https://www.obchodvpraze.cz/ také obsahuje na specifickém místě informace o nákladech spojených s
balením a dodáním zboží v rámci jeho doručování na území České republiky.
2.4 Náklady spojené s balením a dodáním zboží na území České republiky, jsou vždy uvedeny před odesláním objednávky
prostřednictvím stránek tohoto internetového obchodu. Náklady jsou kalkulovány dle veřejných i soukromých ceníků
přepravních firem v závislosti na váze, způsobu platby a způsobu dodání zvoleného v objednávkovém formuláři.
2.5 Před odesláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno objednávku měnit a upravovat údaje, které do
objednávky vložil a kontrolovat správnost vložených údajů.
2.6 Náklady kupujícího vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady
na telefonní hovory, náklady na internetové připojení, apod.) na straně kupujícího, hradí kupující sám.
2.7 Kupující provádí objednání zboží těmito způsoby:
• a) kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu, stiskem tlačítka „koupit”, prostřednictvím
svého uživatelského účtu, pokud provedl v předchozím kroku registraci v internetovém obchodě https://www.obchodvpraze.cz/
• b) kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu, stiskem tlačítka „koupit”, bez nutnosti
zákaznického účtu a registrace.
2.8 Objednávku odešle kupující prodávajícímu, kliknutím na tlačítko „Odeslat objednavku zavazující k platbě”. Veškeré údaje
uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující tak potvrzuje, že vyplnil všechny povinné údaje
správně, dle svého vědomí a svědomí při vytváření objednávky a kliknutím na tlačítko „Odeslat objednavku zavazující k platbě”
souhlasí s těmito obchodními podmínkami. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávající políčko.
2.9 Veškeré objednávky odeslané kupujícím prodávajícímu jsou považovány prodávajícím za závazné.
2.10 Neprodleně po odeslání objednávky prodávajícímu, vystaví prodávající potvrzení o doručení objednávky kupujícímu
prostřednictvím elektronické pošty na kontakt uvedený kupujícím v objednávce, nebo v uživatelském účtu internetového
obchodu https://www.obchodvpraze.cz/, kde provedl kupující registraci. Toto potvrzení není považováno za uzavření kupní
smlouvy.
2.11 Prodávajícímu vzniká při doručení objednávky od kupujícího právo na kontakt kupujícího za účelem doplnění chybějících
údajů, případnou změnu a úpravu údajů v objednávce.
2.12 Pokud to charakter objednávky vyžaduje, je prodávající oprávněn kontaktovat kupujícího a požadovat jeho součinnost k
uzavření kupní smlouvy.
2.13 Uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až potvrzením objednávky prodávajícím. Potvrzení
objednávky vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce.
2.14 V případě technické poruchy na straně prodávajícího, zjevně nesprávného zobrazení cen produktů či kombinací slev
způsobující minimální cenu objednávky internetového obchodu, není prodávající povinen zboží či službu za uvedenou cenu
kupujícímu dodat. A to ani v případě potvrzení objednávky nebo její zaplacení bezhotovostní platbou (platební kartou,
bankovním převodem, nebo jinou platební metodou).
2.15 Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na nákup zboží přes webový internetový obchod https://www.obchodvpraze.cz/
3. Cena
3.1 Cenu za zboží a případné náklady spojené s dopravou, úpravou produktu (pokud ji prodávající poskytuje přímo v
internetovém obchodě), může kupující uhradit těmito způsoby:
• v hotovosti nebo platební kartou na dobírku, v místě vyzvednutí zásilky
• v hotovosti na prodejně prodávajícího, na adrese: Obchodvpraze Zahřebská 43 Praha 2 12000
3.2 Kupující je povinen prodávajícímu uhradit kupní cenu zboží, ale také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li
uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3.3 V případě platby na dobírku nebo v hotovosti, je cena zboží splatná při převzetí nebo ke dni dodání zboží. V případě
bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dnů od uzavření kupní smlouvy.
3.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedeným variabilním symbolem, na
bankovní účet prodávajícího. Závazek kupujícího je splněn připsáním náležité částky kupní ceny, na účet prodávajícího.
3.5 Dle ustanovení §1820 odst. 1 písm. q) občanského zákoníku, prodávající nepožaduje po kupujícím zálohu, nebo jinou
obdobnou platbu, pokud to nevyžaduje povaha produktu a nedomluví-li se prodávající s kupujícím jinak. Úhradu kupní ceny
zboží před jeho odesláním, nelze považovat jako zálohu.
3.6 Případná cenová zvýhodnění a slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, nerozhodne-li se prodávající jinak. O
možné kombinace slev, zvýhodnění apod. a o konečné ceně zboží je kupující informován vždy před odesláním objednávky.
3.7. Daňový doklad je prodávajícím vyhotoven až po uhrazení kupní ceny zboží kupujícím a je prodávajícím doručen kupujícímu
na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce a/nebo fyzicky předán při osobním vyzvednutí zboží v provozovně
prodávajícího a/nebo zaslán kupujícímu současně se zbožím.
3.8. Prodávající může využívat systému přizpůsobení ceny osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování dle
předem definovaného algoritmu. Pokud je cena přizpůsobena kupujícímu, bude prodávající o této skutečnosti neprodleně
kupujícího informovat.
3.9. V případě že je předmětem závazku mezi prodávajícím a kupujícím poskytnutí digitálního obsahu, služby digitálního
obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, který není dodán na hmotném nosiči, spotřebitel výslovně souhlasí se započetím plnění
před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a že bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od
smlouvy podle § 1837 písm. l).
4. Dodání zboží
4.1 Náklady na dodání zboží jsou dle uvedeného způsobu a typu doručení vždy uvedeny v objednávce a následném potvrzení
vydaném prodávajícím.
4.2 Kupující je povinen převzít zboží na místě uvedeném v objednávce, neučiní-li tak, vystavuje se nebezpečí nedoručení zboží
a jeho vrácení zpět prodávajícímu. V případě následně vyžádaného opakovaného doručení prodávajícím bere kupující na
vědomí opakované náklady na dopravu ve výši její původní ceny.
4.3 Kupující je povinen při přebírání zboží od přepravce důkladně zkontrolovat zásilku zda-li není poškozen obal nebo přímo
samotné zboží. Pokud kupující nesouhlasí s převzetím zboží, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit přepravci. V
případě zjištění závad na obalu nebo přímo na zboží, není kupující povinen zásilku od přepravce převzít.
4.4 Zaplacením zboží a převzetím zboží od dopravce, nabývá kupující vlastnické právo a veškeré povinnosti s tím spojené.
Převzetím zboží kupujícím přechází na kupujícího nebezpečí vzniku škody na zboží.
4.5 Zboží je kupujícímu dodáno:
• Prostřednictvím společnosti(í): Česká pošta
• Na adresu uvedenou kupujícím v objednávce
• Ve výdejně zásilek společnosti: Zásilkovna, výdej je zpoplatněn částkou 65 Kč.
• Osobním odběrem v provozovně prodávajícího na adrese: Obchodvpraze Zahřebská 43 Praha 2 12000
4.6 Osobní odběr není zpoplatněn.
4.7 Zboží je přepravci předáno obvykle do 2 pracovních dnů.
4.8 Kupující, který při objednání zboží zvolil formu doručení vyzvednutím na prodejně, je povinen zboží vyzvednout do 4 dnů.
Prodávající bude o možnosti vyzvednout zboží osobně informovat kupujícího zasláním zprávy na e-mailovou adresu nebo
telefonickým hovorem.
4.9 Prodávající prohlašuje že jím prodávaný digitální obsah, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, zajišťují
funkčnost s technickým a programovým vybavením, které se obvykle s digitálním obsahem, službou digitálního obsahu a věcí s
digitálními vlastnostmi téhož druhu používá, aniž je zapotřebí je převést (kompatibilita), nebo s jiným technickým a
programovým vybavením, než které se obvykle s digitálním obsahem, službou digitálního obsahu a věcí s digitálními
vlastnostmi téhož druhu používá (interoperabilita), které jsou prodávajícímu známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by
mu mohly být známy.
5. Zákaznický účet
5.1 Kupující, který provede registraci v internetovém obchodě https://www.obchodvpraze.cz/, může získat přístup do
uživatelského účtu, ze kterého může vytvářet objednávky zboží. V případě že funkcionalita obchodu umožňuje objednávání
zboží bez registrace, může kupující objednávat zboží také bez registrace.
5.2 Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání zboží, je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. V případě
změny údajů, je kupující povinen tyto údaje aktualizovat v uživatelském účtu, případně tuto změnu neprodleně nahlásit
prodávajícímu. Údaje vyplněné kupujícím jsou považovány za jediné a správné.
5.3 Přístup k uživatelskému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost a tyto
údaje nesmí kupující poskytnout třetí osobě, učiní-li tak, pak pouze na vlastní odpovědnost. Provozovatel webu
https://www.obchodvpraze.cz/ uchovává přístupové údaje k účtu Kupujícího v šifrované formě.
5.4 Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.
5.5 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit kupujícímu uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy jej kupující aktivně nevyužívá
prokazatelně delší dobu než 12 měsíců. Popřípadě pokud kupující poruší povinnosti kupní smlouvy a těchto všeobecných
obchodních podmínek či jiné obchodní dohody s provozovatelem webu https://www.obchodvpraze.cz/.
5.6 Provozovatel webu https://www.obchodvpraze.cz/ není povinen zajistit nepřetržitý provoz uživatelských účtů, to zejména
pro plánované odstávky, aktualizace či poruchy.
6. Odstoupení od kupní smlouvy
6.1 Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemůže kupující odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:
• o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s
předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením
smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může
dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
• o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až
po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,
• o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
• o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání
vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
• o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to
však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy
nebo údržby,
• o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté,
co jej spotřebitel porušil,
• o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,
• o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
• o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle
smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
• uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo
• o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za
úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2
nebo § 1828 odst. 3 a 4. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6.2 Pokud neplatí případy uvedené v odstavci 6.1, těchto všeobecných podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy, je kupující
oprávněn podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
6.3 Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou dodávány v časovém rozestupu,
lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání poslední části (zboží).
6.4 Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od převzetí poslední části,
nebo zboží objednávky).
6.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, vrátí prodávající přijaté peněžní
prostředky kupujícímu do 14 dnů od přijetí zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve,
než bude zboží doručeno zpět prodávajícímu, nebo jinak dle dohody s kupujícím.
6.6 Kupující vrátí prodávajícímu zboží, které nesmí být poškozené, nesmí jevit známky nadměrného užívání a nesmí být
znečištěno či jinak znehodnoceno. V případě nadměrného užívání nad rámec Pokud je to možné, vrátí kupující zboží také v
původním obalu. Kupující odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto
zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
6.7 Je-li v nabídce prodávajícího několik možností doručení zboží, je při odstoupení od smlouvy a vrácení zboží kupujícím zpět
prodávajícímu vždy kupujícímu vracena částka poštovného dle nejlevnějšího způsobu doručení dle dané varianty. Tato částka
je pak vrácena prodávajícím kupujícímu, oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
6.8 Peněžní prostředky budou vráceny kupujícím stejným způsobem, jakým je prodávající přijal, pokud se s kupujícím
nedohodne jinak.
6.9 Je-li součástí objednávky dárek od prodávajícího, odstoupením od kupní smlouvy není kupující povinen tento dárek
prodávajícímu vrátit.
6.10 Odstoupení od kupní smlouvy je nutné zaslat prodávajícímu na doručovací adresu uvedenou v těchto obchodních
podmínkách a nebo na e-mailovou adresu: info@obchodvpraze.cz, popřípadě jiným komunikačním kanálem využívaným
prodávajícím. Prodávající bezodkladně potvrdí přijetí odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.
6.11 Pro odstoupení od kupní smlouvy, je možné využít formuláře poskytnutého prodávajícím a uvedeného na konci těchto
všeobecných obchodních podmínek. Formulář pro odstoupení od smlouvy je kupujícímu zasílám současně s potvrzením
objednávky a je též k dispozici ke stažení samostatně na adrese https://www.obchodvpraze.cz/.
6.12 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy až do okamžiku převzetí zboží kupujícím. Může tak učinit v několika
případech, jako je například vyprodání zásob, přerušení dodávky zboží od výrobce nebo dodavatele, či z důvodu nedostupnosti
zboží a jiných případů vzniklých třetí stranou.
6.13 V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím, prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy, telefonu nebo jiného komunikačního kanálu. Veškeré přijaté peněžní prostředky včetně nákladů za dopravu od
kupujícího, budou vráceny prodávajícím zpět a to stejným způsobem, popřípadě jiným způsobem určeným kupujícím.
6.14 Je-li předmětem závazku mezi prodávajícím a kupujícím poskytnutí digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věci s
digitálními vlastnostmi, který není dodán na hmotném nosiči, končí lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy uplynutím čtrnácti
dnů ode dne uzavření smlouvy.
6.15 Odstoupí-li kupující od smlouvy a byl-li mu v souvislosti s poskytováním digitálního obsahu odevzdán hmotný nosič, vydá
jej prodávajícímu na jeho žádost a náklady bez zbytečného odkladu. Prodávající může o vydání hmotného nosiče požádat do
čtrnácti dnů od ukončení závazku. A zároveň se kupující zdrží užívání dle § 2389o, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6.16 Kupující nenese žádné náklady na odstoupení od kupní smlouvy, jestliže bylo předmětem kupní smlouvy dodání
digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, který nebyl dodán na hmotném nosiči a
prodávající jej dodal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv kupující o to výslovně nežádal, nebo nevzal
výslovně na vědomí, že mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, nebo prodávající neposkytl kupujícímu potvrzení podle §
1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6.17 Kupující nemusí uvádět konkrétní důvod odstoupení od kupní smlouvy.
7. Práva z vadného plnění
7.1 Práva z vadného plnění se řídí podle ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, dále pak § 2161 až § 2174b zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů.
7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy
kupující věc převzal,
• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo
které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle
smluveného vzorku nebo předlohy,
• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3 Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
7.4 Připouští-li to povaha zboží nebo služby, má kupující právo na kontrolu nebo předvedení funkci výrobku.
7.5 Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu
právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu
poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
7.6 Vyskytne-li se na zboží vada, pro kterou nelze zboží využívat obvyklým způsobem, může kupující uplatnit u prodávajícího
právo z vadného plnění („reklamace“) a požadovat:
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící vady
• přiměřenou slevu z kupní ceny,
• odstranění vady opravou věci
• odstoupení od smlouvy.
7.7 Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží:
• vykazuje podstatnou vadu, která znemožňuje jeho užívání obvyklým způsobem,
• pokud nelze zboží používat kvůli opakujícím se vadám i vadám/vadě po provedené opravě,
• při větším počtu vad (3 a více vad),
• je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných
obtíží pro kupujícího.
7.8 Kupující písemně informuje prodávajícího, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po
oznámení vady prodávajícímu. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li
kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
7.9 Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí,
nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba
nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
7.10 Právo z vadného plnění kupující nemůže uplatnit, pokud při převzetí o vadě věděl, nebo ji sám způsobil.
7.11 Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě podnikání, pokud to povaha a druh
zboží umožňuje.
7.12 Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o výsledku reklamace.
7.13 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží.
Jedná-li se však o zboží s uvedeným datem spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na
obalu.
8. Mimosoudní řešení sporu
8.1 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
8.2 Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení
spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět je Česká obchodní
inspekce (zkráceně ČOI) na adrese Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2 - Nové Město. Jak postupovat v případě mimosoudního
řešení spotřebitelských sporů, včetně možnosti návrhu, naleznete na internetové stránce https://www.coi.cz/ a
https://www.coi.cz/informace-o-adr/.
8.3 Pomoc v případě přeshraničního mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zajišťuje Evropské spotřebitelské centrum
Česká republika (zkráceně ESC ČR). Kontaktní adresa ESC ČR je Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 - Nové Město. Rady a
informace o jednotlivých trzích, včetně platformy pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů, naleznete na internetových
stránkách https://evropskyspotrebitel.cz/ahttps://ec.europa.eu/consumers/odr/main/.
9. Závěrečná ustanovení
9.1 Ujednání plynoucí z těchto obchodních podmínek a dle nich uzavřené kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, v
případě vstupu zahraničního subjektu, jsou podřízeny zákonům České republiky. Tímto však nejsou dotčena práva kupujícího
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
9.2 V případě zásahu vyšší moci nebo jakémkoliv jiném výpadku internetového obchodu, není prodávající odpovědný za
nemožnost realizace objednávky.
9.3 V kupní smlouvě je možné sjednat odchylná ujednání, která pak mají přednost před ustanovením těchto obchodních
podmínek.
9.4 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením však není dotčeno
právo a povinnosti, dle předchozí verze všeobecných podmínek.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 27.01.2023.
10. Reklamační řád
10.1 Tento reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu
https://www.obchodvpraze.cz/, a definuje základní podmínky a způsob reklamace vad zboží kupujícím.
Tento reklamační řád vychází z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tento reklamační řád vymezuje vztah mezi prodávajícím a kupujícím - fyzickou osobou
nepodnikatelem,který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.
10.2 Kupující je povinen se seznámit s všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem, ještě před objednáním
zboží, nejpozději se s nimi však kupující seznámí před odesláním objednávky v internetovém obchodě
https://www.obchodvpraze.cz/, když souhlas s jejich porozuměním a seznámením se s nimi potvrdí kupující zaškrtnutím
příslušného pole při vytváření objednávky samotné. Bez zaškrtnutí tohoto pole není možné objednávku kupujícího odeslat.
Prodávající/Provozovatel webuhttps://www.obchodvpraze.cz/ eviduje objednávky Kupujících, též eviduje zaškrtnutí uvedeného
pole.
10.3 Uzavření kupní smlouvy a převzetí zboží kupujícím, je považováno za souhlas s reklamačním řádem a obchodními
podmínkami.
10.4 Kupující je povinen prokázat nákup zboží v internetovém obchodě https://www.obchodvpraze.cz/ zejména daňovým
dokladem vystaveným prodávajícím.
10.5 Kupující může pro urychlení reklamačního procesu popsat vady na zboží a zvolit způsob vyřízení reklamace.
10.6 Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou dodávány v časovém rozestupu,
lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání poslední části (zboží). Odstoupení od kupní smlouvy, musí být
prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží objednávky).
10.7 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy
kupující věc převzal,
• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo
které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle
smluveného vzorku nebo předlohy,
• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
10.8 Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
10.9 Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě podnikání, pokud to povaha zboží
umožňuje. Adresa pro příjem reklamace zboží je: Obchodvpraze Zahřebská 43 Praha 2 12000.
10.10 Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o převzetí zboží k reklamaci a o výsledku reklamace.
10.11 Tento reklamační řád upravuje reklamaci vad, které se vyskytnou u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí,
nebo v rámci záruky na jakost (například prodloužená záruka).
10.12 Tento reklamační řád neupravuje zboží s uvedeným datem spotřeby ve smyslu ust. č. 10.15 těchto podmínek.
10.13 Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo
může od kupní smlouvy odstoupit.
10.14 Kupující může uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat vyřízení dle bodů v odstavci 6.6 Obchodních podmínek
prodávajícího.
10.15 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.
Nejedná-li se však o zboží s uvedeným datumem spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené
na obalu.
10.16 Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v
případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z
vadného plnění výrobce.
10.17 Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své
odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího,
která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena.
Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.
Tento reklamační řád nabývá účinnosti 27.01.2023

V případě nepřevzetí zboží zaslané na dobírku na základě uzavření kupní smlouvy mezi eshopem a kupujícím dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, budou vzniklé náklady za marné pokusy o doručení vymáhany prostřednicvím Online Vymáhací Agentury a to umístěné na adrese NeatGravity.com a to ve výši vyčísleného poštovného v objednávce plynoucí z této smlouvy. V případě, že eshop nabízí v rámci reklamní akce poštovné ZDARMA podmíněné nákupem zboží v určité výši, bude účtováno obvyklé poštovné, které platí mimo reklamní akci.


Doručovací adresa pro zaslání odstoupení od smlouvy: Obchodvpraze Zahřebská 43 Praha 2 12000.

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

ODlmYWN